สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 20 ก.ย. 57 11:00 124
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด - -
ศาลากลางเชียงใหม่ 20 ก.ย. 57 11:00 34
ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 19 ก.ย. 57 08:00 32