สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 29 ก.ค. 57 04:00 56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 29 ก.ค. 57 04:00 46
ศาลากลางเชียงใหม่ 29 ก.ค. 57 04:00 28
ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 28 ก.ค. 57 08:00 36