สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 01 พ.ย. 57 06:00 101
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 01 พ.ย. 57 06:00 83
ศาลากลางเชียงใหม่ 01 พ.ย. 57 06:00 64