สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 22 ก.ค. 57 17:00 58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 22 ก.ค. 57 17:00 39
ศาลากลางเชียงใหม่ 22 ก.ค. 57 17:00 33
ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 22 ก.ค. 57 06:00 29