สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 30 ก.ย. 57 23:00 96
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด - -
ศาลากลางเชียงใหม่ 01 ต.ค. 57 00:00 43
ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 30 ก.ย. 57 08:00 45