สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 22 ธ.ค. 57 19:00 107
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง - -
ศาลากลางเชียงใหม่ 22 ธ.ค. 57 20:00 54