สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 01 มี.ค. 58 12:00 106
ศาลากลางเชียงใหม่ 01 มี.ค. 58 12:00 96
การเคหะชุมชนดินแดง - -