สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 28 มี.ค. 58 20:00 128
ศาลากลางเชียงใหม่ 28 มี.ค. 58 20:00 53
การเคหะชุมชนดินแดง 27 มี.ค. 58 08:00 69