สถานี เวลา AQI*
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 22 ส.ค. 57 22:00 39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด - -
ศาลากลางเชียงใหม่ 22 ส.ค. 57 23:00 34
ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 22 ส.ค. 57 08:00 43